HYÖDYLLISIÄ OHJEITA

Osakeluettelo:

Toisin kuin monesti ajatellaan, asunto-osakeyhtiössä osakkaan omistusoikeus kohdistuu osakekirjaan, ei huoneistoon jonka hallintaoikeuden osakkeet tuottavat. Jotta osakkeenomistaja voi käyttää oikeuksiaan yhtiössä täysimääräisesti, hänet on merkittävä yhtiön osakeluetteloon.

Osakeluettelon ylläpitäminen on eräs yhtiön hallituksen lakisääteisistä velvollisuuksista. Käytännössä isännöitsijä huolehtii tästä hallituksen puolesta. Asunto-osakeyhtiölain mukaisesti ” Osakkeen saajalla on oikeus käyttää osakkeenomistajalle yhtiössä kuuluvia oikeuksia vasta, kun hänet on merkitty 12 §:n 1 momentissa tarkoitettuun osakeluetteloon tai hän on ilmoittanut yhtiölle, että hänen omistukseensa on tullut yhtiön osakkeita ja esittänyt asiasta luotettavan selvityksen.”

Osakeluettelomerkinnän tekemistä varten tarvitaan normaalissa huoneisto-osakkeen kaupassa

  • kopio kauppakirjasta
  • kopio osakekirjasta siirtomerkinnällä
  • selvitys varainsiirtoveron suorittamisesta

Välittäjäkaupassa välittäjä toimittaa yleensä nämä asiakirjat ostajan puolesta.

Varainsiirtoveron suorittaminen voidaan parhaiten osoittaa joko välittäjän allekirjoittamalla todistuksella, verotoimiston leimaamalla varainsiirtoveroilmoituksella, tai verottajan nettipalvelun kautta lähetetyn varainsiirtoveroilmoituksen tulosteella. Pelkkä kuitti veron maksusta ei valitettavasti riitä.

Osakkeista ja osakeluettelosta on säädetty Asunto-osakeyhtiölain 2. luvussa.

Muuttoilmoitus:

Maistraattiin tehty muuttoilmoitus ei saavu sellaisenaan taloyhtiön tietoon. Pyydämme, että taloyhtiöön muuttaessanne ilmoitatte asuntoon muuttavien henkilöiden nimet ja syntymäajat esim. sähköpostitse. Näin saamme talonkirjan viiveettä ajan tasalle. Ilmoitamme tiedot eteenpäin myös huoltoyhtiöön, jos sellainen on käytössä – näin mm. ovien avaukset onnistuvat jatkossa ongelmitta.

Asunto-osakeyhtiölaki ei velvoita taloyhtiötä ylläpitämään ajantasaista asukasluetteloa, mutta se on käytännössä tarpeen myös esim. vesimaksujen laskuttamista varten. Henkilötietolain näkökulmasta taloyhtiön ylläpitämän asukasluettelon pitämisen perusteena on asukassuhde ja tuosta asukassuhteesta johtuvien tehtävien hoitaminen.

Osakkaan ja yhtiön ylläpitovastuut pähkinänkuoressa:

Peruslähtökohta asunto-osakeyhtiössä on, että huoneiston sisällä olevat pintamateriaalit ym ovat osakkaan ylläpitovastuulla, mutta sähkö-, vesi-, lämpö ym. järjestelmät ja varsinaiset rakenteet sekä piha-alueet ovat taloyhtiön ylläpitovastuulla. Yhtiöjärjestyksessä voi olla jakoon liittyviä poikkeuksia tai täsmennyksiä. Lisäksi on syytä muistaa, että mahdolliset osakkaan itse tekemät perustasosta poikkeavat ratkaisut jäävät osakkaan ylläpitovastuulle.

Mikäli huomaatte puutteita yhtiön ylläpitovastuulla olevissa rakenteissa tai järjestelmissä, tulee niistä ilmoittaa joko hallitukselle tai isännöitsijälle. Jos puute havaitaan omaehtoisen remontin yhteydessä, tulee remontti keskeyttää kunnes tilanne saadaan selvitettyä ja jatkotoimenpiteistä päätettyä. Tämä on tarpeellista siksi, että mahdolliset lisävauriot saadaan estettyä ja asiat kuntoon mahdollisimman nopeasti.

Lisäksi on hyvä muistaa, että taloyhtiön ylläpitovastuulle kuuluvissa töissä päätösvalta on taloyhtiöllä. Toisin sanoen korjaustavan, urakoitsijan jne päättää taloyhtiö. Selkeissä hätätapauksissa (putkivaurio ym) on ilman muuta parasta järjestää sopivaksi katsomaltaan taholta suoraan korjaus, mutta lähtökohtaisesti remonttien tilaaminen suoraan taloyhtiön lukuun ei ole hyväksyttävää ja yhtiö voi kieltäytyä maksamasta tällaisia ”villisti” teetettyjä töitä.

Kunnossapitovastuista on säädetty Asunto-osakeyhtiölain 4. luvussa.

Muutostyöt huoneistossa:

Nykyinen asoy-laki velvoittaa osakkaan ilmoittamaan remonteista, joita aikoo huoneistossaan tehdä (pois lukien kevyet pintaremontit kuten seinien ja/tai katon maalaus, tapetointi ym). Nimensä mukaisesti kyseessä on ilmoitus, ei lupahakemus – osakkaalla on lähtökohtaisesti laaja muutostyöoikeus hallitsemaansa huoneistoon.

Muutostyöoikeudessa on tärkeää pitää mielessä, että se koskee nimenomaan osakkaan hallinnassa olevaa tilaa. Yhtiön vastuulla oleviin rakenteisiin tai alueisiin koskettaessa muutostyö tarvitsee aina yhtiön erillisen luvan. Tämä tarkoittaa esim. märkätilaremontteja mutta myös kaikkea asuntojen ulkopuolella tehtävää työtä, mm. ilmalämpöpumpun ulkoyksikön asennusta.

Huom: myös piha-alueet, takapihat mukaan luettuna, ovat yhtiön hallinnassa mikäli yhtiöjärjestyksessä ei ole mainittu muuta. Hallinta ja tätä kautta muutostyöoikeus on aina syytä tarkistaa ennen piha- ja terassiremonttien suunnittelua.

Katso tarkemmat ohjeet muutostöistä!

Muutostöistä on säädetty Asunto-osakeyhtiölain 5. luvussa.